Miljö & säkerhet

Karlskoga kommun arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och Polisen för att vi på bästa sätt ska se till att arrangemanget följer alla regler och ramar inom säkerhet och miljö.

Miljö – Frågor & svar

Motorarrangemang – är det verkligen ett bra arrangemang ur miljösynpunkt? 

Att prata miljö och motorsport kan verka motsägelsefullt. Men det gör vi med gott samvete. Det kan uppfattas som att motorsport och motorarrangemang går stick i stäv med miljöfrågorna, men i de flesta fall måste det inte nödvändigtvis vara så. Motorsporten arbetar aktivt med miljöfrågor inom många olika områden, just för att ta en ledande roll för att effektivt arbeta fram miljövänliga bränslen, som exempel.

Motorsporten följer de krav och regler som finns och arbetar även för att bli ännu bättre.

Den faktiska påverkan av miljön som tävlingsfordonen ger upphov till under dessa fem dagar är försumbar, men den stora publiktillströmningen kan ha viss betydelse beroende på hur publiken transporterar sig till arenorna. För att minimera avtrycket på miljön har Motorsportveckan genom åren arbetat med olika åtgärder som kostnadsfria kollektiva transporter och bevakade cykelparkeringar.

Hur jobbar Karlskoga Motorsportveckan miljövänligt för arrangemanget?

 • Vi vill profilera oss som en arrangör som sätter miljön i fokus vid alla arenor och även i hela Karlskoga.
 • Karlskoga Motorsportvecka har fokus på miljön genom att ha en nära dialog med medarrangörer vid arenorna. Alla evenemang genomförs med utgångspunkt från Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy och eventuella risker har identifierats för att vara förberedd om en olycka skulle inträffa.
 • Stickprovskontroller genomförs på alla arenor, även i depåer, för att säkerställa att alla deltagare följer regler och överenskommelser.
 • Miljötänket finns även med vid val av personalens kläder.
 • Vi satsar på digital marknadsföring för att minska användandet av papper.

Har ni regler och tillstånd?

Inför Motorsportveckan har vi fört en nära dialog med Länsstyrelsen och Polisen. Nödvändiga tillstånd har ansökts och beviljats för samtliga arenor.

Blir det inte spill av olja och bränsle i naturen?

Motorsportens vision och regler kännetecknas av hänsyn till miljön och strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle. För att minimera riskerna för utsläpp ställs nedanstående krav på alla deltagare och deras team, vid tävling och så även under Motorsportveckan.

 • Undvika spill vid serviceplatser och depåer. I alla depåer där fordon finns ska det ligga en heltäckande presenning, och ovanpå den en absorberande matta som suger upp eventuellt spill.
 • Farligt avfall så som olja, bränsle eller annan förorenande vätska ska tas om hand av teamet på ett miljöriktigt sätt.
 • Uppsamlingskärl ska finnas tillgängligt.
 • Absortionsmaterial samt sopsäckar ska tillhandahållas av teamet.
 • Förbrukningen av papper ska hållas nere.

Blir det inte oljespill och bensinsläpp i vattnet vid Vattenskoter/Jetski-aktiviteter?

Vattenskoter och jetski ingår i Svenska Racerbåtsförbundet. Även här följs den miljöpolicy som tävlingsreglementet föreskriver. Här gäller samma krav på att ta hänsyn till miljön och varje tävlande måste använda oljespillsmattor i depån och arrangören ska tillhandahålla en miljöstation.

De flesta jetskis och vattenskotrar har en speciellt framtagen miljömotor. Motorer som används för tävlingsbruk är för det mesta optimerade för högsta prestanda. Det innebär också att de har en mycket låg och optimal bensinförbrukning i förhållande till andra fritidsbåtar. Eftersom tävlingar och uppvisningar vanligtvis pågår under en begränsad tid blir också den totala bensinförbrukningen relativt liten.

Miljöbensin används idag av många tävlingsförare. Inte nog med att bensinen är bättre för miljön, den ger också en bättre effekt av motorn. Utsläppen minimeras och uppfyller de strängaste kraven på utsläpp.

Inom racerbåtssporten har man sedan flera år tillbaka infört en bullergräns för alla tävlingsbåtar. Det innebär i praktiken att tävlingsbåtar genererar ofta lika eller mindre buller än många fritidsbåtar. Många upplever buller som störande om man exponeras kontinuerligt. Därför följer oftast tävlingsförare en ”oskriven regel” att inte utsätta sin omgivning för onödigt buller.

Hur störs Djurlivet vid sjön under vattenaktiviteterna och tävlingarna?

Begränsad påverkan eftersom känsliga fågelarter inte häckar under den aktuella perioden.

Jetski-aktiviteterna har en positiv effekt på vattenkvalitén för vissa fiskarter, tack vare att bottensedimentet rörs om på ett sätt som är gynnsamt för mikroorganismer.

Många besökare till Motorsportveckan bidrar till fler bilar i Karlskoga, hur arbetar ni med det?

Karlskoga Motorsportvecka arbetar för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Exempel:

 • Vi arbetar med att det ska finnas tydlig information om var parkeringar finns för att besökare ska slippa åka runt och leta.
 • Vi uppmanar alla som har möjlighet att ta cykeln eller promenera till arenorna.
 • Vi placerar tillsammans med Karlskoga Energi och Miljö ut papperskorgar och sopkärl för att uppmana alla besökare slänga sitt skräp där i.

Säkerhet – Frågor & svar

Vem är ansvarig för säkerheten för Karlskoga Motorsportvecka?

Varje arrangör är ansvarig för säkerheten inom sitt område. Karlskoga kommun samordnar och har kontakt med ”blåljusorganisationerna” det vill säga polis, räddningstjänst och ambulans.

Centrumleden och Karlskoga Top 20 – hur säker är den aktiviteten?

Området är tydligt avgränsat. Ingen publik tillåts vara i ytterkurvan (efter järnvägsspåret). All publik ska finnas på säkert avstånd bakom fasta hinder. Det finns funktionärer längs hela sträckan som ser till att ingen går innanför avspärrningarna och personalen som jobbar har radiosamband med start och mål.

Hur är Räddningstjänsten, Polis och Sjukvård inkopplade?

Polis, sjukvård och räddningstjänst har information om varje arena och de aktiviteter som pågår. De är alltid med i planeringen på ett tidigt stadium för att förbereda en eventuell insats med i förväg uppgjorda brytpunkter (ledningsplatser) mm. De är även med och lämnar synpunkter på tillfartsvägar, trafikflöden och parkeringar för att kunna komma fram med utryckningsfordon om olyckan skulle vara framme. Vi ber att alla besökare respekterar tillfälliga parkeringsförbud.

Gokart på TOP 20

I kväll får vi även se några gokartkillar på Centrumleden som visar upp sin sport.…

Läs mer

Öppet Hus hos bergius Bil

På lördagskvällen i Motorsportveckan är det öppet hus hos Bergius Bil. Ta en paus från…

Läs mer

Invigning

Onsdag 14/6 kl 19:00 är det officiell invigning med de klassiska orden "Ladies & Gentlemen…

Läs mer

Karlskoga Motorsportvecka med samverkan i närings- och föreningsliv

Karlskoga är av hävd en motorstad med ett rikt och välmående näringsliv som gemensamt sluter upp tillsammans med kommunen för att skapa ett unikt arrangemang och en folkfest med stolthet av våra traditioner med framtiden i sikte. Syftet med samarbetet är att ge publik från hela landet, deltagare, organisationer, klubbar och invånare en ökad kännedom om Karlskoga som en stad att besöka och leva i.

Vi använder cookies för att samla statistik och ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer här
Godkänn